อาจารย์ประจำหลักสูตร

     
             
  อ.พิภพ สมเวที
  กรรมการและเลขานุการ
    ผศ.นพดล จันระวัง
  รองประธานสาขาวิชาฯ
    ดร.หิรัญ ประสารการ
  รองประธานสาขาวิชา
    ผศ.วนิดา หาญเจริญ
  กรรมการสาขา

 
 
 

  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ศศ.บ. (การตลาด)
     สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

 

   • ศม.(เศรษฐศาสตร์)
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   • ศบ.(เศรษฐศาสตร์)
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   • กศ.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)
      มหาวิทยาลัยทักษิณ

   • กศ.ม (บริหารการศึกษา)
      มหาวิทยาลัยทักษิณ

   • ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

   • วท.ม .(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • ศศ.บ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
      วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

             
     
             
  อ.ปรารถนา ทศานนท์
  กรรมการสาขา
    ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
  กรรมการสาขา
    ดร.อนุศรา สาวังชัย
  กรรมการสาขา
    อ.พิมพิกา พูลสวัสดิ์
  กรรมการสาขา

 
 
 

   • M.B.A. (Entrepreneurship)
     University of Missouri Kansas City

   • สต.บ. (ประกันภัย)
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   • Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Technology บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ)
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   • บธ.บ. (การตลาด)
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   • ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   • บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   • ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

   • ป.รด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
      มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต

   • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

   • ศศ.บ .(เศรษฐศาสตร์)
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   • บธ.ม (การจัดการ)
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง