ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurial Management
     
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurial Management
     
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ (การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)
  (ภาษาอังกฤษ) B.B.A. (Entrepreneurial Management)