โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน
(30)
หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
       
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
(94)
หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 48 หน่วยกิต
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต
    2.2.2 วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต
  2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
  2.4 วิชาเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต
  2.5 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
    2.5.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
    2.5.2 วิชาเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ไม่นับหน่วยกิต) 14 ชั่วโมง
       
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
English for General Communication
3(2-2-5)
  9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสำหรับวิชาชีพ
English for Professional Communication
3(2-2-5)
  9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
3(3-0-6)
     
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  9902202 ความจริงและความงามของชีวิต
Meaning and Aesthetics of Life
3(3-0-6)
  9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่
Art of Modern Management
3(3-0-6)
     
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  9903201 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
3(2-2-5)
  9903202 สังคมวิวรรธน์
Social Evolution
3(3-0-6)
     
1.4  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Learning Skills
3(2-2-5)
  9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Logical Thinking for Decision Making
3(3-0-6)
  9904303 สุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health
3(3-0-6)

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  9902202 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3(3-0-6)
  7352107 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
Accounting for Business
3(2-2-5)
  7352301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3(2-2-5)
  7353201 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(2-2-5)
  7353202 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3 (2-2-5)
  7354101 หลักการตลาด
Principle of Marketing
3(3-0-6)
  7356214 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operation Management
3(3-0-6)
  7359101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principle of Economics
3(3-0-6)
  7359331 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
3(2-2-5)
  7360102 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3(3-0-6)
  7361321 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer Applications
3(2-2-5)
       
2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  7365101 หลักการเป็นผู้ประกอบการ
Principles of Entrepreneurship
3(2-2-5)
  7365201 กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
Strategic Business for Entrepreneurs
3(3-0-6)
  7365202 จริยธรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneur Ethics
3(3-0-6)
  7365303 การจัดหาทุนและการร่วมทุน
Funding and Venture Capital
3(3-0-6)
  7365304 การวิจัยสำหรับผู้ประกอบการ
Research for Entrepreneurs
3(2-2-5)
  7365324 การจัดการธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจเสรีทางการค้า
Business Management Under The Economics of Free Trade
3(3-0-6)
  7365401 การสร้างธุรกิจใหม่
New Venture Creation
3(2-2-5)
  7365402 สัมมนาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Management Seminar
3(2-2-5)
  7365406 การเขียนแผนธุรกิจ
Business Plan for Entrepreneurs
3(3-0-6)
       
  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  7356103 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3(3-0-6)
  7359301 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
  7365110 การจัดการธุรกิจในครอบครัว
Family Business Management
3(3-0-6)
  7365112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชน์
Franchise Business Management
3(3-0-6)
  7365210 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
3(3-0-6)
  7365302 การจัดการการลงทุน
Investment Management
3(3-0-6)
  7365320 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการ
Innovation Development for Entrepreneurs
3(3-0-6)
  7365321 การจัดการความเสี่ยงกิจการ
Enterprise Risk Management
3(3-0-6)
  7365322 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Business
3(3-0-6)
  7365323 เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Tools
3 (2-2-5)
       
  กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  7310100 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3(2-2-5)
  7331315 การบริหารธุรกิจการสื่อสาร
Administration for Communication Business
3(3-0-6)
  7362411 การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
Hotel and Resort management
3(2-2-5)
  7364410 การจัดการประชุมและงานแสดงสินค้า
Meeting, Conventions and Exhibitions Management
3(2-2-5)
  7365121 การจัดการธุรกิจบริการ
Hospitality and Service Business Management
3(3-0-6)
  7365220 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Management
3(3-0-6)
  7365222 การจัดการธุรกิจการศึกษา
Education Business Management
3(2-2-5)
       
  กลุ่มวิชาการจัดการด้านการตลาดและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  7354201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3(3-0-6)
  7354203 การบริหารการขาย
Sales Management
3(3-0-6)
  7354204 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Pricing Management
3(3-0-6)
  7354205 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
Marketing Channels and Physical Distribution Management
3(3-0-6)
  7354304 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
  7354306 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3(3-0-6)
  7354401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3(3-0-6)
  7360103 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Principle of Human Resource Management
3(3-0-6)
  7365330 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
Negotiation and Conflict Management
3(3-0-6)
  7365331 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Leadership and Change Management
3(3-0-6)
       
  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  7361302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
  7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Management
3(2-2-5)
  7361408 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
Information Technology for Supply Chain Management
3(3-0-6)
       
2.3  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต (ท-ป-อ)
  6305347 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3(3-0-6)
  6305448 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3(3-0-6)
       
2.4  วิชาเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) 7 หน่วยกิต (ชั่วโมง)
  7365001 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 1
Foreign Language Development Project 1
1(45)
  7365002 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 2
Foreign Language Development Project 2
1(45)
  7365003 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3
Foreign Language Development Project 3
1(45)
  7365004 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 4
Foreign Language Development Project 4
1(45)
  7365005 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 5
Foreign Language Development Project 5
1(45)
  7365006 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 6
Foreign Language Development Project 6
1(45)
  7365007 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 7
Foreign Language Development Project 7
1(45)
       
2.5  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต (ชั่วโมง)
  2.5.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
  7365403 การเตรียมฝึกประสบการณ์การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
Preparation for Field Experience in Management Entrepreneurship
1(45)
  7365404 การฝึกประสบการณ์การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
Field Experience in Management Entrepreneurship
6(640)
    หรือ  
  9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre - Cooperative Education
1(45)
  9905401 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(640)
       
  2.5.2 วิชาเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ไม่นับหน่วยกิต)  
  7365011 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1
Entrepreneurship Development Project 1
2(90)
  7365012 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 2
Entrepreneurship Development Project 2
2(90)
  7365013 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3
Entrepreneurship Development Project 3
2(90)
  7365014 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 4
Entrepreneurship Development Project 4
2(90)
  7365015 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 5
Entrepreneurship Development Project 5
2(90)
  7365016 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 6
Entrepreneurship Development Project 6
2(90)
  7365017 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 7
Entrepreneurship Development Project 7
2(90)

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายวิชา น(ท-ป-อ)
  9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
English for General Communication
3(2-2-5)
    ฝึกทักษะการสื่อสารระดับพื้นฐาน โดยใช้ภาษาพูดตามรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ บอกลักษณะ ทิศทาง และให้ข้อมูล การอ่านสิ่งพิมพ์ สำนวน ทบทวน โครงสร้างไวยากรณ์ เขียนประโยคได้ถูกต้องเขียนบทสรุปเรื่องที่อ่าน การซักถาม  
  9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสำหรับวิชาชีพ
English for Professional Communication
3(2-2-5)
    ฝึกทักษะการสื่อสารระดับก้าวหน้าและทบทวนการสร้างประโยค อธิบายแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความมากกว่าหนึ่งประโยค การอ่านเพื่อแปล และจับใจความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติตนเอง และการเขียนจดหมาย  
  9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
3(3-0-6)
    ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการสื่อสารภาษาไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ นำความรู้ ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์  
  9902202 ความจริงและความงามของชีวิต
Meaning and Aesthetics of Life
3(3-0-6)
    ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักคำสอนทางศาสนา และความเข้าใจระหว่างศาสนา ความงาม และคุณค่าของชีวิตที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การสัมผัส ความงาม รวมถึงความงามในธรรมชาติ การแสดงออกทางอารมณ์ ความหลากหลายทางศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข และสันติภาพ  
  9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่
Art of Modern Management
3(3-0-6)
    แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการยุคใหม่ การจัดการความเสี่ยง การจัดการภายใต้สถานการณ์พิบัติภัย การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน จิตวิทยาและแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างภาวะผู้นำ การบริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน  
  9903201 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
3(2-2-5)
    ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเข้าถึงการดำรงชีวิตในวิถีของปราชญ์ ผู้มีจิตที่เปี่ยมด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  9903202 สังคมวิวรรธน์
Social Evolution
3(3-0-6)
    ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสังคมโลก และสังคมไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นกลุ่มอาเซียน กระบวนการถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ปัญหาสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน เพื่อการเรียนรู้และปรับตัวอันนำไปสู่สังคมแห่งดุลยภาพและยั่งยืน  
  9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Learning Skills
3(2-2-5)
    ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิต สังคม การแสวงหาความรู้การสืบค้นการจัดการข้อมูล และการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศในสังคมยุคปัจจุบัน  
  9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Logical Thinking for Decision Making
3(3-0-6)
    คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การนำเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้ใน การตัดสินใจ การพัฒนา และการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียน สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมอย่างรู้ทัน รู้เท่า และรู้นำ  
  9904303 สุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health
3(3-0-6)
    ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดของสุขภาพแบบองค์รวมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียนด้านกาย จิตใจ สังคมและปัญญา และการดูแลตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี เช่น การบริหารกายและจิต โภชนาการเพื่อสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อ และทักษะชีวิต เป็นต้น  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน  
  6356553 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3(3-0-6)
    หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน หลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ การระงับพิพาททางธุรกิจและอนุสัญญาโตตุลาการ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี และกฎหมายแรงงาน  
  7352107 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
Accounting for Business
3(2-2-5)
    ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญและจรรยาบรรณทางด้านบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทำบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจ พณิชยกรรม การบริการ อุตสาหกรรม ตลอดจนวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนวคิดด้านต้นทุน ปริมาณ กำไร เพื่อการตัดสินใจ  
  7352301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การบัญชีการเงิน หรือ การบัญชีสำหรับธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจ โดยอาศัยแนวคิดและพฤติกรรมต้นทุนตลอดจนระบบการจดบันทึกต้นทุนในลักษณะต่างๆ การบัญชีต้นทุนตามฐานกิจกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนและกำไร การจัดทำงบประมาณ งบประมาณจ่างลงทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินและการ
 
  7353201 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3(2-2-5)
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7352107 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการธุรกิจ การวางแผนการเงินที่ใช้เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล และการศึกษาตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
  7353202 การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3 (2-2-5)
    ศึกษานโยบายการภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ เจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีของประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่น วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่ การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ การเสียภาษี การอุทธรณ์ภาษี ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากร  
  7354101 หลักการตลาด
Principle of Marketing
3(3-0-6)
    แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด  
  7356214 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operation Management
3(3-0-6)
    การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดำเนินงาน  
  7359101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principle of Economics
3(3-0-6)
    หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้า การลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  
  7359331 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
3(2-2-5)
    ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจำลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ  
  7360102 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3(3-0-6)
    แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์  
  7361321 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer Application
3(2-2-5)
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเบื้องต้น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทั่วไปในงานธุรกิจ  
     
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  
  7365101 หลักการเป็นผู้ประกอบการ
Principles of Entrepreneurship
3(2-2-5)
    ภาวะความเป็นผู้นำ การเจรจาต่อรอง ความมุ่งมั่นและเชื่อมั่น การรู้จักตนเอง การบริหารความเสี่ยง ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ บทบาทของผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสและประเมินอุปสรรคทางธุรกิจ  
  7365201 กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
Strategic Business for Entrepreneurs
3(3-0-6)
    การบริหารจัดการหน้าที่ทางธุรกิจในมุมมองของผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการ การวางแผนทางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่ การประเมินสถานการณ์การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการนำสินค้าและบริการใหม่เข้าสู่ตลาด การสร้างแบรนด์ การหาช่องทางจัดจำหน่าย กระจายสินค้า รวมถึงการวิเคราะห์ตำแหน่งสินค้าและบริการ ที่ตั้งกิจการ  
  7365202 จริยธรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneur Ethics
3(3-0-6)
    จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม(social enterprise) การสร้างธุรกิจเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม การสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน และการประเมินผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล การรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ของบริษัท  
  7365303 การจัดหาทุนและการร่วมทุน
Funding and Venture Capital
3(3-0-6)
    หลักและวิธีการจัดหาและระดมเงินทุนจากสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนและแหล่งเงินทุนเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงกองทุนร่วมทุนกิจการใหม่ (venture capital) การหาเงินกู้ในตลาดเงินและการออกหุ้นกู้ในตลาดหนี้ การนำกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนเฉพาะกลุ่มและการยกเลิกกิจการ (liquidation)  
  7365304 การวิจัยสำหรับผู้ประกอบการ
Research for Entrepreneurs
3( 2-2-5)
    ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ปฏิบัติการวิจัยโดยเน้นทางด้านการตลาดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ  
  7365324 การจัดการธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจเสรีทางการค้า
Business Management Under The Economics of Free Trade
3(3-0-6)
    ผลกระทบทางธุรกิจต่อการเปิดเสรีทางการค้า การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ โดยเน้นกลุ่มเขตเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) การจัดการธุรกิจภายใต้การแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ช่องทางและโอกาสการลงทุนและขยายธุรกิจในต่างประเทศ"  
  7365401 การสร้างธุรกิจใหม่
New Venture Creation
3(2-2-5)
    การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจจำลอง การประเมินและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับการเริ่มธุรกิจ การนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจใหม่  
  7365402 สัมมนาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Management Seminar
3(2-2-5)
    ศึกษาและวิเคราะห์ อภิปราย นำเสนอประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเป็นผู้กอบการ การหาโอกาสทางธุรกิจ การสร้างกิจกรรมใหม่ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
  7365406 การเขียนแผนธุรกิจ
Business Plan for Entrepreneurs
3(3-0-6)
    ความสำคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การวางแผน และทบทวนแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ เข้าใจหลักการการเขียนแผนธุรกิจ นำเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุนรวม และนักลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอสนับสนุนทางด้านเงินทุน  
       
  2.2.2 วิชาเอกเลือก  
    กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ  
  7356103 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
    การประกอบการในลักษณะธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง พฤติกรรมของผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การศึกษาสถานการณ์จำลองและการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการค้าเสรี  
  7359301 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
3(3-0-6)
    หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น การประมาณการอุปสงค์ การผลิตและต้นทุนการผลิต การตั้งราคาสินค้า โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน นโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ  
  7365110 การจัดการธุรกิจในครอบครัว
Family Business Management
3(3-0-6)
    ศึกษาถึงรูปแบบและการดำเนินงานธุรกิจแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การของธุรกิจแบบครอบครัว บทบาทและความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการพัฒนาและการวางแผนการดำเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การธุรกิจแบบครอบครัว การบริหารความขัดแย้ง การสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อนเพื่อสร้างทีมงานที่สามารถช่วยให้ธุรกิจแบบครอบครัวประสบความสำเร็จ ตลอดจนศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการสร้างทายาททางธุรกิจ  
  7365112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business Management
3(3-0-6)
    หลักการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประกอบด้วย ความสำคัญ ความเป็นมา รูปแบบธุรกิจ หลักการจัดการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์เงื่อนไขการตลาดและการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดหาทุนสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ กระบวนการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์ กรณีศึกษา  
  7365210 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
3(3-0-6)
    ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น ความหมาย ความสำคัญและแนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และการพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการผลิต การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข็มแข็ง และความสามารถในการพึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการจัดการวิสาหกิจชุมชน  
  7365302 การจัดการด้านการลงทุน
Investment Management
3(3-0-6)
    หลักเกี่ยวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท  
  7365320 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการ
Innovation Development for Entrepreneurs
3 (3-0-6)
    ลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ การวัดผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบตลาดในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่  
  7365321 การจัดการความเสี่ยงกิจการ
Enterprise Risk Management
3(3-0-6)
    ความหมาย ความสำคัญและผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการในภาวะวิกฤติ การจัดการความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท  
  7365322 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Business
3(3-0-6)
    โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดและรูปแบบการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรและกฏกติกาการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ การจัดการด้านการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ  
  7365323 เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Tools
3(2-2-5)
    แนวคิด หลักการ ความสำคัญ เทคนิคในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ พร้อมกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ  
     
  กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
  7310100 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3(2-2-5)
    ขอบเขตและวิวัฒนาการการท่องเที่ยวระดับนานาชาติในแต่ละยุค โดยเน้นประเทศไทย ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว ระบบ องค์ประกอบ รูปแบบผลกระทบการท่องเที่ยว องค์กรทางการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐ มาตรฐานการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งการตลาดการท่องเที่ยวระดับต้น  
  7331315 การบริหารธุรกิจการสื่อสาร
Administration for Communication Business
3(3-0-6)
    รูปแบบของธุรกิจการสื่อสาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการสื่อสาร หลักเกณฑ์และแนวคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจการสื่อสาร การบริหารการตลาดและการขาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดหาเงินทุนและสถาบันการเงิน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสื่อสาร  
  7362411 การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
Hotel and Resort management
3 (2-2-5)
    รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจที่พักแรม บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการธุรกิจที่พักแรม หลักการบริหารและการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารด้านทรัพย์สิน การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การบริหารงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล การบริหารงานเพื่อเพิ่มรายได้ของโรงแรมและรีสอร์ท การแก้ปัญหาในการบริหารงาน การจัดการด้านคุณภาพการบริการ  
  7364410 การจัดการประชุมและงานแสดงสินค้า
Meeting, Conventions and Exhibitions Management
3(2-2-5)
    องค์ประกอบของงานประชุมและงานแสดงสินค้า บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดงาน การวางแผนการจัดงาน การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดโปรแกรมงาน การจัดการประสบการณ์ผู้ร่วมงาน การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม กาดรประสารงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนกำลังคน การจัดทำงบประมาณ การประเมินผลโครงการ  
  7365121 การจัดการธุรกิจบริการ
Hospitality and Service Business Management
3(3-0-6)
    บทบาทและความสำคัญของธุรกิจบริการ หลักการและแนวคิดในการบริหารงานบริการ การดำเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์กระบวนการจัดการธุรกิจบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการ ปัจจัยด้านกฎหมาย จริยธรรมและความเสี่ยงในธุรกิจบริการ  
  7365220 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Management
3(3-0-6)
    หลักการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ความสำคัญ ความเป็นมา รูปแบบของธุรกิจ หลักการจัดการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การลงทุนและการจัดการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์และประเมินสินทรัพย์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการ  
  7365222 การจัดการธุรกิจการศึกษา
Education Business Management
3(2-2-5)
    หลักการการจัดการธุรกิจการศึกษา ประกอบด้วย ความสำคัญ ความเป็นมา รูปแบบ หลักการจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในการประกอบการธุรกิจการศึกษา  
     
  กลุ่มวิชาการจัดการด้านการตลาดและบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  7354201 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3(3-0-6)
    ศึกษาถึงลักษณะของผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภค การประยุกต์ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา มานุษยวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ศึกษาถึงการนำพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการกำหนดการตลาด  
  7354203 การบริหารการขาย
Sales Management
3(3-0-6)
    บทบาทความรับผิดชอบ จริยธรรม และขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขาย การจัดรูปแบบและความสำคัญขององค์การฝ่ายขาย การบริหารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขายการควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การขาย  
  7354204 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Pricing Policies
3(3-0-6)
    ศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารผลิตภัณฑ์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  
  7354205 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
Marketing Channels and Physical Distribution Management
3(3-0-6)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การจัดโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การพัฒนารูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ผู้ค้า คนกลาง การจัดการการค้าส่ง การจัดการการค้าปลีก รูปแบบใหม่ของการจัดการการค้าปลีก การจัดการระบบการกระจายสินค้า การคลังสินค้า ระบบการขนส่งสินค้า การจัดการพัสดุ การจัดการระบบสารสนเทศทางการจัดจำหน่าย การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การประเมินผลงานการจัดจำหน่ายปัญหาและแนวโน้มการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า  
  7354304 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
    ความหมาย ลักษณะ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดและแนวทางบูรณาการ การวางแผนและบริหารงาน กรณีศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จ  
  7354306 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3(3-0-6)
    ความหมาย บทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดสำหรับการแข่งขันในธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รูปแบบกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาด การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดกับหน้าที่งานทางการตลาดและหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจ  
  7354401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3(3-0-6)
    ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อ องค์กร รูปแบบ การนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร การออกแบบการนำสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ การตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลกระทบภายหลังการนำการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ แนวโน้มของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแนวโน้มในอนาคต  
  7360103 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Principle of Human Resource Management
3 (3-0-6)
    การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  7365330 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
Negotiation and Conflict Management
3(3-0-6)
    แนวคิดและกระบวนการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และกรณีศึกษา  
  7365331 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Leadership and Change Management
3 (3-0-6)
    แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคนิควิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำสำหรับทีมงาน ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ และภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ เทคนิคต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
       
  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  7361302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3(3-0-6)
    พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศในองค์กร การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล การติดต่อสื่อสารของระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
  7361318 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Management
3(2-2-5)
    ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จ  
  7361408 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
Information Technology for Supply Chain Management
3 (3-0-6)
    ความหมายของโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบทันเวลา การโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมินและการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย ผู้เสนอขายที่เป็นหุ้นส่วน การจัดส่งกำลังบำรุง การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจำหน่าย การขนส่งแบบทันเวลาและการรีเอนจีเนียริ่ง โดยเน้นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน  
       
  2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6305347 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English I
3(3-0-6)
    หลักการและทักษะที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารทางธุรกิจโดยเน้นการใช้รูปแบบที่ถูกต้อง สำนวนที่กระชับ และเนื้อหาที่ชัดเจน ผู้เรียนฝึกเขียนจดหมายสมัครงาน และจดหมายตอบประวัติส่วนตัว และบันทึกข้อความ ตลอดจนการสัมภาษณ์งาน  
  6305448 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3(3-0-6)
    ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ต่อเนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษ 1 โดยเน้นการค้าภายในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ ผู้เรียนฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจในหลากหลายสาขา เช่น การส่งออกและการนำเข้าสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกรรมทางธนาคาร ตลอดจนการทำวาระการประชุม และการรายงานการประชุม รายงานบริษัท รายละเอียดผลิตภัณฑ์ บทความทางธุรกิจ (อินเตอร์เน็ต ไอเอสโอ 9000) จดหมายร้องเรียนและตอบจดหมายการร้องเรียน เป็นต้น  
       
  2.4 วิชาเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ  
  7365001 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 1
Foreign Language Development Project 1
1(45)
    เน้นสร้างทัศนคติที่ดีและความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ ปรับฐานความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับต้น  
  7365002 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 2
Foreign Language Development Project 2
1(45)
    ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือสื่อความหมาย โดยผ่านการเรียนรู้จากสื่อประเภทต่างๆ เช่น ข่าว บทเพลงหรือภาพยนตร์ รวมไปถึงสื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ ที่ร่วมสมัย เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักแสวงหาความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  
  7365003 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3
Foreign Language Development Project 2
1(45)
    ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน คำสั่ง คำขอร้อง คำอธิบาย คำแนะนำ ตลอดจนเข้าใจภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึก ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจ ตีความ ข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ  
  7365004 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 4
Foreign Language Development Project 4
1(45)
    ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวน ประโยค บทสนทนา คำชี้แจง คำแนะนำ คำบรรยาย และอธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ ให้ข้อมูล ตีความ เข้าใจ ข่าวสารและข้อมูลประเภทต่าง ๆ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะ สถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้ภาษาให้เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน โดยมีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าพัฒนาความรู้ให้มากขึ้น  
  7365005 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 5
Foreign Language Development Project 5
1(45)
    ฝึกใช้ทักษะกระบวนการด้านการฟัง พูดอ่าน เขียน ตีความ แสดงความคิดเห็น บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ให้ข้อมูล คำแนะนำ สามารถสื่อสารภาษาโดยอาศัยจากสื่อประเภทต่าง เช่น ป้าย สัญลักษณ์ บทความ สารคดี หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ บอกเล่าเรื่องราวและสรุปใจความสำคัญ นำเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ของตนเอง ข้อมูลขององค์กร และองค์กรท้องถิ่น  
  7365006 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 6
Foreign Language Development Project 6
1(45)
    เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารโดยผ่านประสบการณ์จริง จัดให้นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม เช่น การทำงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเข้าค่ายทางด้านภาษา หรือ การฝึกประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น  
  7365007 โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 7
Foreign Language Development Project 7
1(45)
    ทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในเบื้องต้นของประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก มีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเน้นภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศจีน  
       
  2.5 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพและวิชาชีพ  
  2.5.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
  7365403 เตรียมฝึกประสบการณ์การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
Preparation for Field Experience in Management Entrepreneurship
1(45)
    จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่วิชาชีพ  
  7365404 การฝึกประสบการณ์การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
Field Experience in Management Entrepreneurship
6(640)
    จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน สถานประกอบการด้านการจัดการธุรกิจ โดยฝึกงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ได้ศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจนอภิปรายปัญหาด้านการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
  9905301 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
1(45)
    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส. การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพวัฒนธรรมองค์กร และการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ  
  9905401 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(640)
    นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง เป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน มีการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
       
  2.5.2 วิชาเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ  
  7365011 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1
Entrepreneurship Development Project 1
2(90)
    เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านเจตนคติการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้งานจากการทำงาน  
  7365012 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 2
Entrepreneurship Development Project 2
2(90)
    ศึกษากรณีศึกษาความประสบความสำเร็จของธุรกิจในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้จากการทำงาน  
  7365013 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3
Entrepreneurship Development Project 3
2(90)
    ศึกษากรณีศึกษาความประสบความสำเร็จของธุรกิจในระดับประเทศ ฝึกการสร้างธุรกิจอย่างง่าย เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตลาด  
  7365014 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 4
Entrepreneurship Development Project 4
2(90)
    กรณีศึกษาความประสบความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์เป็นสำหรับผู้ประกอบการ ทักษะด้านการบริหารและการเงิน การแสวงหาแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ของธุรกิจในปัจจุบัน  
  7365015 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 5
Entrepreneurship Development Project 5
2(90)
    ฝึกสร้างธุรกิจจำลอง (Dummy Business) โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นำเสนอโครงการและจัดตั้งธุรกิจจำลอง พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำ  
  7365016 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 6
Entrepreneurship Development Project 6
2(90)
    พัฒนาธุรกิจจำลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแสวงหาแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาดูงานธุรกิจต่างๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับนักศึกษา  
  7365017 โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 7
Entrepreneurship Development Project 7
2(90)
    พัฒนาโครงการจัดตั้งธุรกิจและจัดทำแผนธุรกิจ จัดกิจกรรมการเสนอแผนธุรกิจต่อผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและสาธารณชน