• 01.JPG
  • aec-no.1.jpg
  • aec-no.2.jpg
  • aec-no.3.jpg

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurial Management
     
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurial Management
     
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ (การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)
  (ภาษาอังกฤษ) B.B.A. (Entrepreneurial Management)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Test

ทดสอบระบบข่าวสาร

Read more

ข่าว 1

ข่าว 1

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า...

Read more

ข่าว 2

ข่าว 2

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า...

Read more

ข่าว 3

ข่าว 3

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า...

Read more

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม 4
กิจกรรม 3
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2